Embla – Nk 2 vt21

Naturkunskap 2 vt-21Fredag 16/4

Egen studietid för inläsning, komplettering av loggen och repetition inför studieavstämning 3 på måndag 19/4.

Skicka senast kl 10.00 på måndag in din logg med alla uppgifter 13/1-14/4 redovisade. Loggdokumentet du skickar in ska vara ett sammanhållet dokument från den första uppgiften 13/1 till den sista 14/4. All text och alla bilder i din logg ska du ha producerat själv.

Loggdokumentet du skickar på måndag ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Nk2, logg – 210419.

Skicka som vanligt loggen till adressen: anders.inghage@norrkoping.se

Lycka till Jessika & Anders!


Onsdag 14/4

Kroppen i funktion – Utsöndring och huden 217-221
Läs s217-221 i boken, se film 1-4 här och 5,6 här samt powerpoint här

Uppgifter

 1. Nämn två viktiga uppgifter njurarna har i vår kropp.
 2. Redogör med hjälp av bilder och förklarande text utförligt vad som sker i de två huvudstegen i urinbildningen i njurarna.
 3. Vad står ADH för och vilken roll har ADH i kroppen?
 4. Vad menas med njursten och hur uppstår det?
 5. Vad orsakar urinvägsinfektion, nämn också tre symtom som tyder på urinvägsinfektion.
 6. Ange 4 funktioner huden har för oss
 7. Beskriv med hjälp av en bild, rubriker och förklarande text utförligt den mänskliga hudens uppbyggnad. Dela in huden i tre avgränsade lager, ange sammanlagt minst 9 viktiga
  strukturer i dessa lager och förklara vad var och en av dessa strukturer har för funktion.
 8. Vilket vitamin bildas i huden när den exponeras av UV-strålning från solen? Nämn också tre viktiga funktioner det vitaminet har i vår kropp.

Fotografera dina bilder och lägg in dem i loggen tillsammans med din förklarande text.

Lycka till Jessika & Anders!


Onsdag 14/4

Egen studietid för inläsning, komplettering av loggen och repetition inför studieavstämning 3 på måndag 19/4.

Skicka senast kl 10.00 på måndag in din logg med alla uppgifter 13/1-14/4 redovisade. Loggdokumentet du skickar in ska vara ett sammanhållet dokument från den första uppgiften 13/1 till den sista 14/4. All text och alla bilder i din logg ska du ha producerat själv.

Loggdokumentet du skickar på måndag ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Nk2, logg – 210419.

Skicka som vanligt loggen till adressen: anders.inghage@norrkoping.se

Lycka till Jessika & Anders!


Måndag 12/4

Kroppen i funktion – Immunsystemet, allergier
Repetera s207-216 i boken och läs härhär och se film 8-11 här.

Uppgifter

 1. Förklara hur histamin frisätts och vilken roll det spelar vid en inflammatorisk reaktion?
 2. Förklara vad som menas med allergen.
 3. Förklara vad som sker vid nässelfeber.
 4. Förklara vad astma är och skillnaden mellan allergisk astma respektive icke allergisk astma.
 5. Förklara vad som menas med anafylaktisk chock
 6. Förklara vad som sker i huden vis kontakteksem och vilken roll olika delar av immunförsvaret har i det.
 7. Allergier är ett växande problem. Nämn och förklara två olika hypoteser till varför allergier ökar.
 8. Förklara varför det är så viktig att få blod av rätt blodgrupp vid en blodtransfusion.

Redovisa dina svar i din logg.

Lycka till Jessika & Anders!


Fredag 9/4

Kroppen i funktion – Blodet, lymf- och immunsystemet
Läs s203-216 i boken, se film 5-8 här1-3 och 5,6  här och powerpoint här och här

Uppgifter

 1. Beskriv de röda blodkropparna och beskriv i tre steg hur blodets levring (koagulering) går till.
 2. Beskriv den så kallade blodplasman. Namnge minst fem komponenter den innehåller och något om vad plasmaproteinerna uträttar.
 3. Förklara vad som menas med anemi och hur det kan förebyggas.
 4. Vad menas med lymfsystemet? Beskriv uppbyggnad och funktion översiktligt
 5. Beskriv översiktligt det icke specifika försvaret
 6. Beskriv översiktligt det specifika försvaret
 7. Beskriv hur ”mördarcellerna” fungerar samt vad B-lymfocyterna uträttar
 8. Förklara vad som menas med antigen respektive antikroppar.
 9. Förklara vad som händer i immunförsvaret vid en allergisk reaktion.
 10. Beskriv och förklara de olika blodgruppsindelningar som förekommer.
 11. Förklara skillnaden mellan serumbehandling och vaccinering – och hur de ger ett skydd.

Redovisa dina svar i din logg.

Lycka till Jessika & Anders!


Onsdag 7/4

Kroppen i funktion – Blodkärlsystemet och hjärtat
Läs s193-202 i boken, se film 1-4 här och powerpoint härhär och här

Uppgifter

 1. Blodcirkulationen. Vad menas med lilla respektive stora kretsloppet?
 2. Beskriv med hjälp av utförliga och detaljerade bilder skillnader i uppbyggnad och funktion mellan artärer och vener.
 3. Vad menas med kapillärer, hur är de byggda och vad har de för funktion?
 4. Redogör för hur hjärtat pumpar blodet från det att det först når hjärtat till dess att det slutgiltigt lämnar hjärtat.
 5. Namnge de olika typerna av klaffar i hjärtat och förklara hur de arbetar.
 6. Förklara hur våra skelettmuskler hjälper till med blodcirkulationen.
 7. Förklara vad ”sfinktrar” är och vilken roll de har i blodcirkulationen.
 8. Vad menas med systoliskt respektive diastoliskt tryck och vad är normala värden

Fotografera dina bilder och lägg in dem i loggen tillsammans med din förklarande text.

Lycka till Jessika & Anders!


Onsdag 31/3

Kroppen i funktion – Andningen
Läs s186-192 i boken om andningen och titta på film 1-5 här

Uppgifter

 1. Vilka tre viktiga funktioner har näsan när det gäller andningen
 2. Förklara hur mellangärdet/diafragman respektive musklerna mellan revbenen är inblandade i andningen?
 3. Vad är det som styr att man känner att man behöver ta ett andetag/andas snabbare?
 4. Beskriv hur dina lungor är uppbyggda. Visa med bilder var gasutbytet sker i lungorna.
 5. Beskriv i detalj hur gasutbytet sker mellan luften vi andas och blodet. Använd bilder.
 6. Ange 2 sjukdomar i andningsorganen och redogör för orsaker, symtom och behandling

Fotografera dina bilder och lägg in dem i loggen tillsammans med din förklarande text.

Lycka till Jessika & Anders!


Måndag 29/3

Kroppen i funktion – Matspjälkningen
Läs s178-185 i boken om matspjälkningen och titta på film 1-10  här.

Uppgifter

 1. Rita en översiktlig bild över födans väg genom kroppen från munnen till ändtarmen. Namnge minst tio organ/strukturer/ vävnader i bilden som tillhör matspjälkningskanalen och förklara funktionen hos var och en av de du visat.
 2. Förklara utförligt vad som händer i munhålan, magsäcken och tolvfingertarmen.
 3. Rita en detaljerad bild av tunntarmens vägg. Namnge och förklara funktionen hos minst fem olika strukturer i tunntarmen som har en roll i samband med näringsupptaget.
 4. Namnge och förklara funktionen hos minst tre olika enzymer som är aktiva i samband med näringsupptaget
 5. Vilken/a funktion/er har:
  a) saliven i munnen
  b) saltsyran i magsäcken? (ange minst två funktioner)
  c) det slem som bildas i magsäcken?
  d) galla?
 6. Till vilket organ transporteras olika näringsämnen efter att de tagits upp av blodet och lymfan – och vad sker med dem därefter.
 7. Beskriv levern översiktligt och några viktiga funktioner levern har.
 8. Vilken funktion har tjocktarmen när det gäller tarminnehållets konsistens?
 9. Ge 2 exempel och förklara vilken nytta bakterierna i tjocktarmen gör?
 10. Ange 3 sjukdomar i matspjälkningskanalen och redogör för orsaker, symtom och behandling.

Fotografera dina bilder och lägg in dem med din förklarande text i loggen.

Lycka till Jessika & Anders!


Fredag 26/3

Kroppen i funktion – Muskler
Läs s224-226 i boken och här om muskler, senor och träning och titta på film 2 och 3 om muskler och om “Senor (tendons) & ligament” här.

Uppgifter

 1. Beskriv med hjälp av egna bilder uppbyggnaden av de tre olika typerna av muskler vi har i vår kropp.
 2. Förklara skillnaden i funktion mellan dem och i detalj hur en skelettmuskel kontraheras.
 3. Förklara vad som menas med att skelettmusklerna är varandras antagonister.
 4. Beskriv skillnaden mellan statiskt respektive dynamiskt arbete.
 5. Förklara också vad senor och ligament är uppbyggda av samt  skillnaden i funktion mellan dem.
 6.  Förklara vad träningsvärk egentligen är.

Fotografera bilderna och lägg in dem i din logg.

Lycka till! Anders & Jessika


Onsdag 24/3

Kroppen i funktion – Från celler till organsystem, skelett och leder
Läs s174-177 och här om celler och organsystem mm och titta på de tre första filmerna här
Läs s222-224 och här om skelett och leder och titta på filmen om skelett och leder här.

Uppgifter

 1. Ge exempel på två olika celltyper och förklara vad som menas med epitelceller.
 2. Förklara vad som menas med organsystem.
 3. Räkna upp kroppens organsystem och beskriv kort för vart och ett av dem uppbyggnad och uppgift i kroppen. Använd enkla figurer/bilder som illustrerar det du beskriver.
 4. Beskriv och förklara minst tre fysiologiska funktioner vårt skelett har för oss (vår kropp).
 5. Namnge minst fyra olika ledtyper och ange var de finns i vår kropp.
 6. Beskriv med hjälp av en detaljerad bild och text hur ryggraden är uppbyggd.
 7. Förklara vad diskbråck är.
 8. Rita en egen bild av ett rörben namnge och förklara minst sex olika strukturer du har med i bilden.
 9. Rita också en egen bild av en knäled och förklara minst sex olika strukturer du har med i den bilden.

Fotografera bilderna och lägg in dem i din logg.

Jessika Jakobsson som också är lärare i naturkunskap och har arbetat med den här kursen tidigare kommer från här veckan och under våren svara på frågor och bedöma loggar. Skicka frågor mm som vanligt till: anders.inghage@norrkoping.se så svarar Jessika.

Lycka till! Anders & Jessika


Fredag 19/3

Egen studietid för inläsning, komplettering av loggen och repetition inför provet på plats i skolan måndag 22/3. Provet avser avsnitten Evolution (19/2-5/3) och Cellbiologi (8/3-17/3).

Är din logg godkänd får du senast 16.00 idag ett mejl med uppgift om sal och provtid som gäller för dig på måndag.

Lycka till Anders!


Onsdag 17/3

Cellbiologi – Tumörer, HeLa-celler, stamceller
Läs om celldelning och tumörer, s164-167, och se film 15-17 här
Läs om celler till forskning och HeLa-celler s168 och se film 18 här
Läs om stamceller s169-170 och se film 19-23 här

Uppgift.

 1. Nämn och förklara tre mekanismer i människokroppen som förhindrar att felaktiga celler lever vidare eller delar sig ohämmat.
 2. Förklara begreppen benigna respektive maligna tumörer och skillnaden mellan dem i kroppen.
 3. Nämn och förklara 4 saker som cancerceller har gemensamt.
 4. Nämn tre viktiga miljöfaktorer som kan orsakar cancer?
 5. Nämn 4 olika behandlingsmetoder mot cancer. Vad är fördelarna respektive nackdelarna med dessa metoder?
 6. Vem var Henrietta Lacks och hur har hon påverkat cell-forskningen?
 7. Vad är stamceller och vilka olika typer av stamceller finns det?
 8. Det finns en debatt kring stamceller. Vilka är fördelarna och nackdelarna med att forska på stamceller?

Redovisa dina svar i din logg

Lycka till! Anders & Olof


Måndag 15/3

Ämnestransport, osmos
Läs om ”Ämnestransport” s160-163 och se film 10-14 om diffusion, osmos och ämnestransport här.

 1. Förklara begreppet diffusion.
 2. Rita en bild och förklara begreppet osmos.
 3. Rita en bild och förklara hur passiv ämnestransport genom ett cellmembran går till.
 4. Rita en bild och förklara hur aktiv ämnestransport genom ett cellmembran går till, förklara också varför man kallar den aktiv.
 5. Nämn och förklara tre skillnader mellan aktiv och passiv och aktivämnestransport genom cellmembran.
 6. Rita en bild och förklara hur endocytos går till.
 7. Rita en bild och förklara hur exocytos går till.
 8. Vad händer om man placerar en cell i destillerat vatten? Förklara varför det sker.

Fotografera dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

Lycka till! Anders & Olof


Fredag 12/3

Studieavstämning 2. Skicka senast kl 10.00 idag in din logg med alla uppgifter 13/1-8/3 redovisade. Loggdokumentet du skickar in ska vara ett sammanhållet dokument från den första uppgiften 13/1 till den sista 8/3. All text och alla bilder i din logg ska du ha producerat själv.

Skicka som vanligt loggen till adressen: anders.inghage@norrkoping.se Olof Reimer svarar den här gången.

Loggdokumentet du skickar idag ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Nk2, logg – 210312.

Lycka till! Anders & Olof


Onsdag 10/3

Egen studietid för inläsning, repetition och komplettering av loggen inför studieavstämningen på fredag (12/3) och prov 2 måndag 22/3.

På fredag senast kl 10.00 skickar du in hela din logg för bedömning. Loggdokumentet du skickar in ska vara ett sammanhållet dokument från den första uppgiften 13/1 till den sista 8/3. All text och alla bilder i din logg ska du ha producerat själv.

Onsdag-fredag den här veckan och under nästa vecka kommer en god vän till mig som heter Olof Reimer som också är lärare i naturkunskap och arbetat med den här kursen förut att svara på frågor och titta på loggarna. Skicka frågor och loggar som vanligt till adressen: anders.inghage@norrkoping.se så svarar Olof.

Loggdokumentet du skickar in på fredag ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Nk2, logg – 210312.

Lycka till! Anders & Olof


Måndag 8/3

Cellbiologi – Cellen, gener, DNA till protein, kopiering av DNA, celldelning & mutationer.
Läs om livets minsta enhet – cellen, s156-159, och se film 1-3 här
Läs om DNA & gener s117-118, och här, proteinsyntes s119 och se film 6-8 här
Läs om kopiering av DNA, celldelning och mutationer s120-122 och se film 9 (och del av film 8) här

Uppgift.

 1. Rita en bild av en djurcell och placera minst 7 olika strukturer och/eller organeller på rätt plats, namnge och förklara funktionen hos var och en av dem.
 2. Rita en detaljerad bild av hur DNA uppbyggt och namnge de sex enheter DNA består av (se t ex s118 i boken).
 3. Förklara med hjälp av tydliga bilder och förklarande text hur proteinsyntesen (proteintillverkningen) går till, från avläsning av en gen till framväxten av ett nytt protein (se film 8 och 9).
 4. Celldelning kan ske på 2 sätt beroende på om det är vanliga kroppsceller eller könsceller som ska produceras. Namnge dessa två sätt och visa med bilder och förklarande text hur de skiljer sig åt.
 5. Förklara vad en genmutation är (vad som sker) och vad den vanligen leder till men i sällsynta fall kan leda till.

Fotografera dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

Lycka till! Anders


Fredag 5/3

Selektion, samevolution, könsurval & Evolution på olika plan, makroevolution mm
Repetera Darwins förklaring till evolutionen här, läs s123-134 och se film 12, 13, 14 och 15 här (film 12 är ”Bevis för evolution 1“, film 15 ”Livets resa tillsammans” är 58 minuter).

 Uppgift.

 1. Repetera och beskriv i fyra punkter hur Darwin förklarade evolutionens mekanismer.
 2. Definiera vad begreppet mutation står för och jämföra det med begreppet evolution.
 3. Ange och förklara tre bevis för att evolution har skett.
 4. Förklara vad begreppet mikroevolution står för och vad begreppet makroevolution står för.
 5. Förklara hur evolutionsteorin kan användas för att: A) spåra ursprunget av t ex ett virus. B) att förutsäga och förklara vad som händer om bara fiskar över en viss storlek får fångas i en sjö.
 6. Förklara vad konvergent utveckling betyder, vad konvergent utveckling beror på och ge två exempel på arter med konvergent utveckling.
 7. Förklara vad som menas med homologa respektive analoga organ och ge exempel på djur med homologa organ respektive djur med analoga organ.
 8. Förklara vad som menas med samevolution och ge exempel på två typer av samevolution.
 9. Förklara vad som menas med könsurval/sexuellt urval, och ge en kort förklarande bakgrund när det gäller honorna och vad det är de ”ser”.

Redovisa dina svar i din logg

Lycka till! Anders


Onsdag 3/3

Människans utveckling – Språk, kulturell evolution & civilisation
Repetera s147 i kursboken och läs sedan s148-151. Läs om civilisation här samt se film 9 “Livets resa – Människan” från 28:45min in i filmen till 52:00min här.

 Uppgift.

 1. Nämn och beskriv kort tre anatomiska förutsättningar för mänskligt talat språk.
 2. Vad anses dessa anatomiska förutsättningar bero på.
 3. Förklara uppkomst och spridning av den förutsättningen och hur den kan ha påverkat Homo sapiens framgångar och expansion de senaste 100 000 åren.
 4. För drygt 10 000 år sedan började människan odlingen av grödor och domesticerade (tämja och utnyttja) olika djur. Ge 5 exempel med beskrivning/förklaring på genomgripande förändringar det lett till för människan och livet på jorden fram till idag.
 5. Kunna förklara vad som menas med ”Kulturell evolution” och ge fyra exempel på kulturell evolution
 6. Förklara varför skrivkonsten har så stor betydelse när det gäller kunskapsutvecklingen i människans samhällen.
 7. Ge en evolutionär förklaring till många av de hälsoproblem vi ser hos människor idag.

Redovisa dina svar i din logg

Lycka till! Anders


Måndag 1/3

Människans utveckling – vi och andra människor
Läs s147 i kursboken, om utvandringen från Afrika här och om Neanderthalarnas, Denisova & Sapens DNA och spridning härsamt se film 9 “Livets resa – Människan” från 16:00min in i filmen till 28:45min och film 10-11 om Neanderthalarna, Denisova och oss här.

 Uppgift.

 1. Man benämner ofta dessa tidiga människor som “Jägare och samlare” men verkligheten var snarare att samlandet var viktigast när det gällde att skaffa föda. Förklara varför.
 2. Ge minst 4 exempel och förklara hur elden påverkat utvecklingen av Homosläktet.
 3. Beskriv Neanderthalarna. Var de uppstod, när levde de, hur de levde, och tre olika teorier om varför de försvann.
 4. Nämn tre olika uppgifter om Denisova. Förfäder och arvtagare, när och var de levde, spridning t ex.
 5. Redogör för Sapiens uppkomst och spridning över jordens olika kontinenter. Tre faktorer som spelat in för spridningen, längs vilka ”rutter” och ungefär när det skett.
 6. Ge exempel på samt förklara picettgreppets betydelse för människans utveckling.
 7. Förklara vad som menas med ”Den kreativa explosionen” och när den skedde.

Redovisa dina svar i din logg

Lycka till! Anders


Fredag 26/2

Människans utveckling – våra tidigaste föregångare & utvecklingen av släktet Homo.
Läs om människans föregångare s144-146 i kursboken, repetera primaternas stamträd här, läs om Bonobon härläs om den uppräta gången här och om de tidiga redskapen härsamt se film 8 om Lucy och film 9 “Livets resa – Människan” till 16:00min in i filmen här.

Uppgift.

 1. Ungefär när i tiden och var på jorden uppstår människosläktets tidigaste föregångare – så långt vi genom fossilfynd vet idag.
 2. Rita ett släktträd över människan, Bonobon och de andra människoaporna. (Benämningen dvärgschimpans som i boken ges för arten Bonobo används inte längre).
 3. Ge en förklaring till att våra förfäder började leva på marken
 4. Hur kan man utifrån endast skelettdelar säga att de kommer från någon som mest gått upprät. Ge tre exempel och förklara.
 5. Hur gamla är fotspåren i Laetoli i det som idag är Tanzania, berätta också vad man kan utläsa av dem
 6. Vem är Lucy, när levde hon, vad kan man utläsa av hennes skelett?
 7. Berätta om händernas förändring och utveckling till följd av att våra förfäder när de nu gick mer på två ben inte använde händerna på samma sätt som tidigare.
 8. Förklara hur stortåns förändring hos våra tidiga förfäder påverkade relationen mellan mor och barn – och det i sin tur hela familjesituationen och hannarnas beteende.
 9. Nämn och förklara/beskriv i fem punkter fem olika uppgifter om Homo Habilis
 10. Nämn och förklara/beskriv i fem punkter fem olika uppgifter om Homo Erectus

Fotografera dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

Lycka till Anders!


Onsdag 24/2

Livet koloniserar land – dinosaurier, fåglar, däggdjur & primater
Läs s143 samt läs härhär, härhär och här och
se film 7 “Livets resa – På land” här, se från 38:20-57:00min.

Uppgift.

 1. Beskriv två olika dinosauriearter vars beteende på avgörande sätt skiljer sig från varandra.
 2. Redogör för fåglarnas ursprung och hur de utvecklats
 3. Beskriv en teorier om när och varför de flesta dinosaurier dog ut.
 4. Nämn och förklara tre unika egenskaper som utmärker däggdjur.
 5. A) När uppstod däggdjuren? B) Förklara varför de huvudsakligen var nattaktiva under tiden dinosaurierna dominerade jorden.
 6. Förklara den explosiva utvecklingen bland däggdjuren med början för ca 65 miljoner år sedan.
 7. Redogör för däggdjurens stamträd.
 8. Redogör för hur primater definieras samt ge exempel på 5 olika arter av primater.
 9. Redogör för utvecklingen bland primaterna från ca 20 miljoner år sedan fram till ca 7 miljoner år sedan.

Redovisa dina svar i din logg.

Lycka till Anders!


Måndag 22/2

Livet koloniserar land – växter, leddjur, groddjur och kräldjur.
Läs 141-142, samt, härhär, härhär och här och
se film 7 “Livets resa – På land” här, se fram till 42:45min i filmen.

Uppgift.

 1. Redogör i minst fyra viktiga utvecklingssteg redogöra för hur växter uppstod/utvecklades och kunde kolonisera land.
 2. Redogör för vilka de första djuren på land var. Ursprung och utveckling.
 3. Beskriv och förklara den evolutionära utvecklingen från fiskar till groddjur.
 4. Beskriv den evolutionära utvecklingen från groddjur till kräldjur, nämn och beskriv minst fyra avgörande anpassningar för landliv som utvecklades hos kräldjuren.
 5. Förklara vad som menas med ett kallblodigt respektive ett varmblodigt djur.
 6. Förklara fördelar och nackdelar med att vara ett kallblodigt respektive ett varmblodigt djur.

Redovisa dina svar i din logg.

Lycka till Anders!


Fredag 19/2

Idag börjar vi med avsnittet Evolution.

Jorden fick liv, livets början
Läs 116, 135-140, samt härhärhäroch här och se film 1-6  här
(filmen “Livets resa – livets början” är 50min och på engelska, men förstår du inte allt så är det bilderna filmen ger som är huvudsaken).

Uppgift.

 1. Förklara vad som menas med evolution
 2. Ange och förklara de fyra mekanismer Darwins ansåg är grunden för evolutionen.
 3. Förklara vad som menas med fossil och redogör kort för 3 olika typer av fossil.
 4. Redogör för något sätt att datera fossilfynd.
 5. Redogör för tre olika teorier om hur livet på jorden uppstod.
 6. Förklara vad stromatoliter är.
 7. Förklara vad cyanobakterier är och på vilket sätt de var avgörande för livets utveckling på jorden.
 8. Beskriv hur den eukaryota cellen utvecklats (symbiosteorin).
 9. Beskriv översiktligt en teori om hur utvecklingen från encelligt till flercelligt liv gått till

Fortsätt redovisa dina svar i din logg.

Lycka till Anders!


Fredag 12/2

Kolets kretslopp, energiflöden
Läs s110-112, se bild här och film 14 (“Kolets kretslopp”) här.

Uppgift.

 1. Rita en bild över kolets kretslopp.
 2. Vad innebär energiprincipen?
 3. Vad menas med energikvalitet? Förklara med hjälp av exempel.
 4. Hur omvandlas solenergin till andra energiformer på jorden? Använd gärna en bild när du förklarar/visar ur det sker.

Fota din/dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i ditt loggdokument.

Lycka till Anders


Onsdag 10/2

Lipider, fetter, kolhydrater och proteiner
Läs s 102-109, titta på bilder här och på film 6-12 här

Uppgift.

 1. Visa med en enkel bild en fettmolekyl och vilka kemiska grupper den är uppbyggd av.
 2. Visa med bilder vad som skiljer en mättad fettsyra, en omättad fettsyra och en fleromättad fettsyra.
 3. En sorts lipider har en viktig roll i cellens membran. Vad heter dessa lipider? Varför är de så viktiga?
 4. Visa med en bild hur en fosfolipid är uppbyggd.
 5. Monosackarider är en grupp av kolhydrater. Visa med en bild hur monosackariden glukos är uppbyggd.
 6. Vad är det ”mono”, ”di” och ”poly” syftar på?
 7. Disackarider är en annan grupp av kolhydrater. Ge två exempel på disackarider och nämn någon information om dem.
 8. Polysackarider byggs upp av glukos, trots det skiljer de sig åt, hur?
 9. Vad består proteiner av och hur skapas olika sorters proteiner
 10. Med tanke på proteiner, varför är det viktigt att äta en varierad kost?

Fota din/dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i ditt loggdokument.

Lycka till Anders


Måndag 8/2

Studieavstämningen 1b

Skicka senast kl 12.00 idag in hela din logg för bedömning. Loggdokumentet du skickar in idag ska vara ett sammanhållet dokument från den första uppgiften 13/1 till den sista i fredags 5/2. All text och alla bilder i din logg ska du ha producerat själv.

Loggdokumentet du skickar in idag ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Nk2, logg – 210208.

Lycka till Anders


Fredag 5/2

Alkoholer, organiska syror, estrar
Läs s96-101, titta på bilder här och på film 4-5 här

Uppgift.

 1. Vad är alkoholer och hur bildas de?
 2. Ge exempel på några alkoholer och vad de används till.
 3. Vad är organiska syror och hur bildas de?
 4. Ge exempel på några organiska syror och vad de används till.
 5. Vad är en ester och hur bildas de?
 6. Ge exempel på några estrar och vad de används till.
 7. Hur skiljer sig fetter åt beroende på bindningarna mellan kolatomerna i fettsyrorna?
 8. Vad kallas dessa olika sorter av fettsyror?
 9. Fetter är estrar, hur ser du det?

Fota din/dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i ditt loggdokument.

På måndag är det dags för studieavstämningen 1b, då du åter ska skicka in hela din logg för bedömning. Loggdokumentet du skickar in på måndag ska vara ett sammanhållet dokument från den första uppgiften 13/1 till den sista idag 5/2. All text och alla bilder i din logg ska du ha producerat själv.

Loggdokumentet du skickar in på måndag ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Nk2, logg – 210208.

Lycka till Anders


Onsdag 3/2

Kol och kolväten

Alkoholer, organiska syror, estrar s96-101
Läs s86-95, titta på bilder här och på film 1-3 här

Uppgift.

 1. Vad menas med organisk och oorganisk kemi?
 2. Nämn några olika kolföreningar bestående av endast kol.
 3. Vad är metanserien? Skriv formel på de 5 första ämnena i metanserien och rita strukturformel.
 4. På vilket sätt kan kolföreningar vara ett miljöproblem?
 5. Vilka olika bindningar finns i kolväten? Ge exempel och berätta hur de påverkar stabiliteten hos ämnena.
 6. Vad är bensen? Rita upp strukturformeln.
 7. Förklara fördelar och nackdelar med bensen.

Fota din/dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i ditt loggdokument.

Lycka till Anders


Måndag 1/2

Vatten, syror och baser , materia och energi
Läs s74-81 och titta på film 15-20 här

Uppgift.

 1. Förklara med hjälp av en bild och text vad som gör vattenmolekylen till en dipol. Beskriv också två egenskaper det medför. (Den här frågan fanns med i fredags men hör till det här avsnittet. Har du redan gjort den så flytta svaret hit)
 2. Visa med en bild: fast, flytande respektive gasform på atom/molekylnivå.
 3. Förklara vad som menas med (kemiska) syror.
 4. Nämn 3 sura vätskor/lösningar och ange deras pH-värde
 5. Förklara vad som menas med (kemiska) baser.
 6. Nämn 3 basiska vätskor/lösningar och ange deras pH-värde
 7. Vilka atomer eller joner är det man mäter mängden av med pH-skalan?
 8. Förklara begreppen materia respektive energi.
 9. Var finns energin i ”kemiskt lagrad energi” ?

Fota din/dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i ditt loggdokument.

Lycka till Anders


Fredag 29/1

Molekyler, luften, jordskorpan
Läs s60-65, 70-71 och titta på film 13-16 här

Uppgift.

 1. Förklara hur en molekylförening bildas.
 2. Vad är det som “skapar” bindningarna i molekylföreningar?
 3. Visa med en bild molekylföreningen H2O (Använd vitt till väte, rött till syre och svarta streck till bindningarna)
 4. Hur många valenselektroner saknar syre i sitt yttre ”skal” för att det ska vara fullt?
 5. Förklara med hjälp av en bild och text vad som gör vattenmolekylen till en dipol. Beskriv också två egenskaper det medför. Besvara den här frågan under måndag 1/2,  (fråga 1 )
 6. Beskriv luftens sammansättning, gaser i procent i ren luft, samt andra ämnen i luften.
 7. Visa med en bild molekylföreningen CO(Använd svart till kol, rött till syre och svarta streck till bindningarna).
 8. COär mycket viktig i naturen och för oss på flera sätt nämn och förklara två olika anledningar till att COär så viktig och har så stor betydelse för oss.
 9. Förklara vad som menas med jordartsmetaller och varför de är så viktiga för oss idag.

Fota din/dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i samma loggdokument som tidigare.

Lycka till Anders


Onsdag 27/1

Blandningar, kemiska föreningar, ädelgaser, joner och salter
Läs s54-59 och titta på film 9-12 här

Uppgift.

 1. Rita av figuren längs ner på s55 i boken och förklara utförligt de olika kemiska begreppen i den.
 2. Ge exempel på ädelgaser och nämn egenskaper hos dem.
 3. Vad menas med en jon?
 4. Visa med en eller flera bilder hur en jon bildas.
 5. Beskriv hur ett salt bildas? Förklara och ge två exempel på salter.
 6. Förklara vad som enligt boken är typiskt för en metallatom respektive för en atom som tillhör gruppen icke metaller.

Fota din/dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i samma loggdokument som tidigare.

Lycka till Anders


Måndag 25/1

Kemins historia, atommodellen & periodiska systemet
Läs s40-53 och titta på film 1-8 här

Uppgift.

 1. Förklara idén om ”De fyra elementen” (elementläran) och ursprunget till den idén.
 2. Vem var Demokritos och vad ansåg han när det gäller vad världen bestod av.
 3. Aristoteles förkastade atomläran och det gjorde senare även kyrkan. På vilka grunder gjorde de det?
 4. Vad menas med alkemi? Och på vilket sätt kan man säga att alkemin bidragit till utvecklingen av vetenskapen kemi?
 5. Vilka forskare och vilka experiment ledde fram till att grundämnet syre beskrevs och slutgiltigt gavs det vetenskapliga namnet oxygène.
 6. Man brukar använda elektronskal för att åskådliggöra en atoms uppbyggnad, tros att det egentligen handlar om ett så kallat elektronmoln. Förklara.
 7. Vilka bokstäver används för att benämna de tre första elektronskalen och hur många elektroner kan var och en av dessa maximalt innehålla?
 8. Rita en enkel figur av en syreatom (atomnummer 8 och masstalet 16 = den vanligaste isotopen) med protoner, neutroner och elektroner på rätt plats och i rätt antal.
 9. Förklara periodiska systemets uppbyggnad. Vad menas med grupper respektive perioder?

Fota din/dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i samma loggdokument som tidigare. Lycka till Anders


Fredag 22/1

Studieavstämning 1a. Skicka senast kl 12.00 idag in din logg med alla uppgifter från 13/1 till 20/1 redovisade.  All text och alla bilder i din logg ska du ha producerat själv.

Loggdokumentet du skickar in idag ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Nk2, logg – 210122

Lycka till Anders!


Onsdag 20/1

Astronomi – Big bang, stjärnor, galaxer och svarta hål
Läs 32-36 i boken och titta på film 6-8 här

Uppgift.

 1. Hur anser man att universum bildades och när? Vad grundar man det på?
 2. Vad menas med en galax.
 3. Vilken galax befinner sig vårt solsystem i? Vilken är vår närmaste granngalax? Hur långt från jorden befinner sig den.
 4. I universum mäts avstånden i ljusår. Ljusets hastighet är 300 000 km/s. Hur lång sträcka är ett ljusår? Visa hur du beräknar det.
 5. Hur kan man säga att ju längre bort vi kan se i universum desto längre tillbaka i tiden ser vi?
 6. Hur har vår sol och alla stjärnorna i universum bildats?

Svara i loggdokumentet.

På fredag är det dags för den första studieavstämningen då du ska skicka in hela din logg för bedömning. Loggdokumentet du skickar in på fredag ska vara ett sammanhållet dokument från den första uppgiften 13/1 till den sista idag 20/1. All text och alla bilder i din logg ska du ha producerat själv.

Loggdokumentet du skickar in på fredag ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Nk2, logg – 210122.

Lycka till Anders!


Måndag 18/1

Astronomi
Läs kursboken s26-30 och titta på film 1-5 här

Uppgift.

 1. Vad menas med astrologi?
 2. Vad menas med astronomi?
 3. På vilket sätt kan man säga att astrologin bidragit till utvecklingen av vetenskapen astronomi?
 4. Vad menas med geocentrisk respektive heliocentrisk världsbild?
 5. Aristoteles ansåg att solen och stjärnorna rör sig i banor runt jorden, varför dominerade denna världsbild fram till 1600-talet?
 6. Hur motiverade Pythagoras att jorden är formad som ett klot?
 7. På vilket sätt bidrog Kepler till ökad kunskap om universum?
 8. Newton förklarade att planeternas rörelser beror på en sorts dragningskraft som han kallade gravitation. Vad är det som avgör hur stor den kraften är?

Svara i loggdokumentet.

Lycka till Anders!


Fredag 15/1

Den moderna naturvetenskapens utveckling
Läs kursboken s14-22,  titta på film 7-15 här och läs om forskare från antiken till idag här och om kvinnliga forskare härLäs mer om vetenskapligt arbetssätt här (hoppa över filmerna på sidan).

Uppgift.

  1. Under upplysningen (slutet av 1600-talet –> år 1800) förändrades naturvetenskapens relation till kyrkan. Beskriv med några exempel hur.
  2. Under upplysningen gjordes många vetenskapliga upptäckter. Nämn, placera kronologiskt och berätta kort om 4 viktiga forskare/forskarpar under 1600 och 1700-talen och deras upptäckter.
  3. Nämn, placera kronologiskt och berätta kort om 3 viktiga forskare under 1800-talet och deras viktigaste upptäckter.
  4. Marie Curie är en av 1900-talets mest framstående forskare. Berätta kort om hennes liv, forskning och hur Marie Curie uppmärksammats.
  5. Rosalind Franklin är en annan av 1900-talets mest framstående forskare. Berätta kort om hennes liv, forskning och hur Rosalind Franklin uppmärksammats.
  6. Under 1900-talet fram till idag är det främst kartläggningen av atomenDNA och datorernas intåg som dominerat och påverkat den naturvetenskapliga utvecklingen mycket starkt. Ge exempel och förklara för var och en av dem.
  7. Beskriv vad som menas med vetenskaplig metod – samt nämn och beskriv fyra grundläggande steg i vetenskaplig metod.
  8. Vad utöver den vetenskapliga metoden utmärker ett vetenskapligt arbetssätt.
  9. A. Definiera begreppet pseudovetenskap, förklara och ange tre utmärkande kännetecken.
   B. Ge två exempel med förklaring på pseudovetenskap.

Svara i loggdokumentet.

Lycka till Anders!


Onsdag 13/1

Naturvetenskapens utveckling
Läs s8-12 i kursboken Synpunkt Naturkunskap 2 och titta på de 6 första filmerna här

Uppgift. 

 1. Nämn, placera kronologiskt och berätta kort om någon naturfilosof i det antika Grekland
 2. När och var levde Sokrates, nämn och förklara vad som menas med ”Sokratisk metod”
 3. Berätta kort om Hippokrates
 4. Berätta kort om Aristoteles
 5. Nämn någon viktig person och något viktigt sätt som Romarriket påverkade utvecklingen inom naturvetenskap och teknik.
 6. Nämn och beskriv fyra i fyra punkter hur den katolska kyrkan påverkat naturvetenskapen/naturvetenskapens utveckling.
 7. I Europa var skolastiken den dominerande traditionen inom högre utbildning under medeltiden. Vad innebar skolastiken
 8. Nämn något om synen på vetenskapligt arbete, några viktiga personer och upptäckter i den antika muslimska världen under tiden fram till och under medeltiden (1300-talets slut)
 9. Berätta om Galileo Galilei (1564-1642): Upptäckter, hans syn på vetenskapligt arbete och hans konfrontation med kyrkan.

Svara i ditt loggdokument.

Lycka till Anders!


Naturkunskap 2 vt-21

Kursinnehåll

Kursen inleds med översikt över naturvetenskap genom historien, vetenskapen astronomi och människan och kemin.

Därefter följer avsnitt om evolution, hur olika celler fungerarmänniskokroppens organsystem och dess funktion. Kursen innehåller också projektuppgifter i form av  hemlaborationer.

Litteratur och webbmaterial till kursen

Litteratur
Synpunkt Naturkunskap 2 ISBN: 978-91-40-69586-4, andra upplagan, Förlag: Gleerups
Webbmaterial på webbplatsen: nk.i-edu.se/naturkunskap-2/

Kursorganisation

Hemstudier på grund av coronapandemin

Ingen undervisning ges på plats i skolan. Du behöver därför studera hemma eller på annan lämplig plats. Studieanvisningar och ”lektions”uppgifter läggs vid varje schematillfälle ut på webbplatsen nk.i-edu.se/ Utifrån dem, det du läst i kursböckerna och sett i de anvisade videoklippen gör du egna anteckningar och svarar i en studielogg minst tre gånger i veckan. Studieloggen ska skrivas med Times New Roman 12p, enkelt radavstånd. Det du skriver i din logg ska du ha formulerat själv, du kan inte kopiera textavsnitt eller bilder som någon annan producerat. Datera i studieloggen enligt lektionsuppgifternas datum. Du ska skicka in din logg för bedömning vid schemalagda ”studieavstämningstillfällen” en-två veckor före varje prov. Det du skickar ska vara i Word eller PDF-format. Naturkunskap 2 är en kurs som förutsätter 2tim studier 5 dagar i veckan eller totalt minst 10tim/vecka.

För att klara kursen är det viktigt att du kommer igång med studierna redan från början. Skaffa kursboken så att du har den till kurstarten! Läs angivna sidor och titta på de förklarande videoklippen på nk.i-edu.se/  där också mycket annat material till alla moment finns. Arbeta med uppgifterna och titta också regelbundet på planeringen så du vet vad som kommer närmast i kursen, det underlättar förståelsen när vi sedan kommer dit. Att förstå olika begrepp och utveckla språket när det gäller naturvetenskap är ett viktigt inslag under kursen.

Projektuppgifter – laborationer och labbrapporter:
Du kommer att göra några laborationer hemma under kursen, labbrapport lämnas in inom 7 dagar.

Prov:
Fyra skriftliga prov på plats i skolan. Studieloggen på aktuella avsnitt ska vara inlämnad på utsatt tid och godkänd för att du ska bli kallad till prov. Vid missat prov/ej godkänt resultat ges en omprovsmöjlighet vid kursens slut under förutsättning att studieloggen och alla labbrapporter är inlämnade och godkända.

Info och mejlkommunikation.
All info om kursen ges på nk.i-edu.se/ och all mejlkommunikation sker via anders.inghage@norrkoping.se

Studieaktivitet:
Komvux är en utbildning för vuxna. Du förutsätts studera självständigt, skicka in din studielogg vid angivna tidpunkter och repetera till prov på egen hand. Din studieaktivitet är avgörande för att klara kursen och nå ett bra betyg. Det är ofta mycket svårt att ta ikapp det du missat. Om du inte varit aktiv i 3 veckor utan giltig orsak stryks du från kursen.

Jag hoppas du kommer tycka att kursen är intressant och givande.

Välkommen! Anders