Nk 1a2 / 1b-2

Välkommen till Naturkunskap 1a2 / 1b del 2

Tisdag 8/12

Egen studietid inför provet på avsnittet Hälsa på skolan i morgon. Har du lämnat in din logg med alla uppgifter fram till 1/12 redovisade och fått den godkänd har du fått ett meddelande om vilken tid och plats som gäller för dig och instruktioner för att minimera smittrisken i samband med provet.
Repetera de enligt kursplaneringen angivna sidorna i boken, de angivna filmerna och dina logganteckningar.

Lycka till Anders!


Fredag 4/12

Den färdiga projektuppgiften på temat Hälsa skickas in senast 12.00
Läsning av kurskamraternas arbeten.

Lycka till Anders!


Onsdag 2/12

Hälsa – Bakterier, virus och kamp mot infektioner

Läs om bakterier, virus och kamp mot infektioner på s179, 217-223 och se film 4-9 här.

Uppgifter.

 1. Förklara vad ett virus är och beskriv med hjälp av bilder hur virus förökas och sprids
 2. Vad menas med vaccinering, förklara hur det går till och hur det ger ett skydd.
 3. Vad menas egentligen med “influensa” vad är det för sorts sjukdom och vad orsakar den.
 4. Hur kommer det sig att vi kan bli sjuka i  nya “influensor” när vi sedan tidigare blivit friska från en influensa vi haft en gång och därför borde blivit immuna.
 5. Vad menas med antibiotika och varför fungerar inte antibiotika mot influensa och andra sjukdomar orsakade av virus?
 6. Vad menas med “pandemi”
 7. Flera allvarliga pandemier har sitt ursprung i att vilda djur hanterats på djur- och matmarknader, förklara varför det är så riskfyllt.
 8. A) Ge 6 exempel på ”hälsoområden” (t ex motion) som generellt leder till bättre hälsa
  B) Förklara varför för var och en av dem

Lycka till Anders!


Tisdag 1/12

Studieavstämning 3. Skicka in hela din logg senast kl 14.00 idag.

Loggdokumentet du skickar in i dag ska vara ett sammanhållet dokument från första uppgiften 30/10 till den sista fredag 27/11.  All text och alla bilder i din logg ska du ha producerat själv.

Loggdokumentet du skickar in  ska vara döpt så här:
Ditt för och efternamn, Nk1 logg – 201201.

Lycka till Anders!


Fredag 27/11

Hälsa – Dopning, beroende, droger, sömn

Läs om dopning, beroende, droger s206-207, 209-214 och här, om sömn på s215-216, och se film 3 här.

Uppgifter.

 1. Dopning kan ske på olika sätt. Nämn och beskriv fyra olika preparat/tillvägagångssätt – effekter samt biverkningar av dem
 2. Förklara hur det kommer sig att alkohol orsakar ”berusning”
 3. Nämn och beskriv 6 olika sätt som alkohol bryter ner kroppen och/eller orsakar allvarliga problem eller lidande i samhället.
 4. En debatt förs nu om att legalisera olika former av cannabis. Ge två argument med förklaring för och två argument med förklaring mot legalisering av cannabis.
 5. Beskriv utförligt de olika sömnstadierna i en sömncykel.
 6. Beskriv hur längden på de olika sömnstadierna förändras under en normal natts sömn.
 7. Vad kan man göra om man har svårt att somna.

Lycka till Anders!


Onsdag 25/11

Hälsa – Mat och hälsa
Läs anvisningarna för projektuppgiften “Hälsa” här och skicka in dina önskemål om ämne idag. Läs sedan s193-201 och se film 1-2 här.

Uppgifter att svara på i loggen.

 1. Förklara den så kallade “Talriksmodellen” och namnge 6 komponenter vår kost bör innehålla. Förklara vad de har för funktion i kroppen och ange lämpliga livsmedel eller mängd vi bör få i oss för var och en av dessa.
 2. Redogör för 6 olika vitaminer/vitamingrupp, ge exempel på källor och funktion i vår kropp.
 3. Hur påverkas kroppen av hög sockerkonsumtion.
 4. Vad menas i idrottssammanhang med att “springa in i väggen”, vad händer i kroppen?
 5. Förklara hur snabba respektive långsamma kolhydrater påverkar kroppen på olika sätt.
 6. Varför/hur kan processade livsmedel (industribearbetade livsmedel, färdiglagad snabbmat, bakverk mm) påverka vår hälsa negativt. Ange och förklara 3 orsaker.
 7. Definiera begreppet kondition

Lycka till Anders!


Fredag 20/11

Egen studietid inför provet på avsnittet DNA, arv och genetik på skolan på tisdag. Har du lämnat in din logg med alla uppgifter fram till 13/11 redovisade och fått den godkänd får du under dagen idag ett meddelande om vilken tid och plats som gäller för dig och instruktioner för att minimera smittrisken i samband med provet.
Repetera s226-245 i Synpunkt 1b, film 1-13 här, film 1-6 här, uppgifterna 6/11-18/11 och dina logganteckningar.

Lycka till Anders!


Onsdag 18/11

Stamceller, genteknik och etik
Läs s242-243 och se film 1 och 8 här.

Uppgifter.

 1. Vad menas med stamceller, nämn och förklara två unika egenskaper?
 2. Förklara skillnaden mellan totipotenta, pluripotenta, multipotenta respektive unipotenta stamceller. (se länk på nk.i-edu.se)
 3. Ge 3 exempel på hur stamceller kan användas och förklara var och en av dem.
 4. Olika celltyper i kroppen utvecklas från sina speciella stamceller. Ge 3 exempel på stamceller specialiserade på en viss celltyp.
 5. Förklara med exempel vad som menas med att ”programmera om”/backa kroppsceller.
 6. Ge 3 exempel med förklaring på hur stamceller kan användas medicinskt.
 7. Förklara vad som menas med fosterdiagnostik, ge också 2 exempel och förklara dem?
 8. A. Fosterdiagnostik. Ska man tillåta att alla föräldrar får göra genundersökningar som ger svar på risker även för sjukdomar mm som inte är livshotande? Motivera ditt svar.
  B. Om de ska få det, ska de få välja bort foster även om fostret inte bär på anlag för livshotande sjukdomar? Motivera ditt svar.
 9. Förklara vad som menas med DNA-analys. Ge också 2 exempel på användning.
 10. Vad kan/kommer genteknik att användas till i framtiden? Ge 4 exempel och förklara var och en av dessa exempel kort.

Lycka till Anders!


Tisdag 17/11

Studieavstämning 2. Skicka in hela din logg senast kl 12.00 idag.

Loggdokumentet du skickar in i dag ska vara ett sammanhållet dokument från första uppgiften 30/10 till den sista fredag 13/11.  All text och alla bilder i din logg ska du ha producerat själv.

Loggdokumentet du skickar in  ska vara döpt så här:
Ditt för och efternamn, Nk1 logg – 201117.

Lycka till Anders!


Fredag 13/11

Genteknik, kloner
Läs s234-239 och se film 14-19 här.

Uppgifter.

 1. Vad menas med genteknik?
 2. I vilka syften genmodifieras växter? Ge 3 exempel
 3. Nämn och förklara 3 nackdelar/faror och 3 fördelar med att genmodifiera växter?
 4. Ska man genmodifiera växter? Vad tycker du? Motivera ditt svar.
 5. Vad menas med transgena djur? Förklara och beskriv kort tre verkliga exempel.
 6. Nämn och förklara 3 nackdelar/faror och 3 fördelar med transgena djur?
 7. Är det rätt att utveckla transgena djur? Vad tycker du? Motivera ditt svar.
 8. Vad menas med kloning?
 9. Kloning kan ske på 2 sätt. Vilka? Förklara var och en av dem.
 10. Är det rätt att klona djur/människor? Motivera ditt svar.

Lycka till Anders!


Onsdag 11/11

Arv och miljö hos människan och vid växt- och djurförädling.
Läs s231-233 och se film 11 och 12 här.

Uppgifter.

 1. Man talar ofta om ”Arv och Miljö” och att de samverkar. Förklara det närmare.
 2. Ge 3 exempel på egenskaper som påverkas av miljöfaktorer – förklara också vad det är i miljön (vilka miljöfaktorer) det är som påverkar.
 3. Vad menas med traditionell växt- och husdjursförädling? Förklara och ge 2 exempel.
 4. Förklara vad som menas med en genbank och ge exempel på en stor genbank.

Lycka till Anders!


Tisdag 10/11

Avläsning av DNA, kopiering av DNA, Kromosomer och mutationer.
Läs s23, 26, 228-231, här och se film 5-10 här.

Uppgifter.

 1. Vad är en gen? Förklara.
 2. Förklara kort vad DNA är och rita en detaljerad bild av hur är uppbyggt
 3. Förklara var DNA finns i växt- djur respektive bakterieceller.
 4. Förklara skillnaden mellan DNA, (m)RNA och (t)RNA.
 5. Förklara hur proteinsyntesen (proteintillverkningen) går till och vad som styr den.
 6. Förklara vad som menas med PCR-tekniken och ge två exempel på vad den används till
 7. Förklara vad kromosomer är, när de är synliga och varför de är synliga bara just då.

Fota din bild och lägg in dem i loggen tillsammans med din förklarande text

Lycka till Anders!


Fredag 6/11

DNA, arv och genetik – Evolution och Darwin
Läs s226-227 och här om Darwin, evolution och arv, se film 1-4 här.

Uppgifter.

 1. Förklara vad som menas med evolution
 2. Redogöra för hur Darwins förklarade evolutionens fyra mekanismer och ge exempel på var och en av dessa mekanismer.
 3. Förklara två skillnader mellan mutation respektive evolution.
 4. Ge exempel på hur människan har påverkat och påverkar evolutionen

Lycka till Anders!


Onsdag 4/11

Huden och sammanfattning/repetition av kroppens organsystem.
Läs s180-181 och här om huden och se film 1 och 2 här.
På s192 och 221-222 (t o m 6.27) finns sammanfattning/repetition av kroppens organsystem.

Uppgifter.

 1. Vilka olika lager består huden av. Åskådliggör med hjälp av en bild och rubriker. Beskriv kort uppbyggnad och funktion för var och en av dessa lager
 2. Förklara hur det går till när pigmenteringen i vår hud förändras på grund av solexponering
 3. Vad är så kallade födelsemärken oftast? Nämn fyra symtom som kan tyda på sjukliga förändringar i ”födelsemärkena”.
 4. Nämn fem funktioner huden har för oss
 5. Nämn tre olika typer av körtlar som finns i vår hud.
 6. Förklara varför tät användning av tvål och rengöringsmedel av olika slag är negativ för vår hud
 7. Förklara vad som har hänt i celler där cancer av typen malignt melanom uppstått och varför malignt melanom är en så farlig cancertyp.

Fota din bild och lägg in dem i loggen tillsammans med din förklarande text

Lycka till Anders!


Tisdag 3/11

Studieavstämning 1b. Skicka in hela din logg senast kl 12.00 idag.

Loggdokumentet du skickar in i dag ska vara ett sammanhållet dokument från den första uppgiften 13/10 till den sista idag 30/10. En på utsatt tid inskickad och godkänd logg är förutsättning för att bli kallad till prov. All text och alla bilder i din logg ska du ha producerat själv.

Loggdokumentet du skickar in  ska vara döpt så här:
Ditt för och efternamn, Nk1 logg – 201103.

Lycka till Anders!


Fredag 30/10

Hormonsystemet.
Läs  s190-191 i boken (Synpunkt 1b) och titta på film 6-8 här.

Uppgifter.

 1. Vad menas med ett hormon?
 2. Beskriv tre skillnader i funktion och verkan i hormonsystemet jämfört med nervsystemet.
 3. I vilken typ av celler tillverkas hormoner och hur sprids hormonerna sedan i kroppen?
 4. Rita en enkel översiktsbild av människokroppen: nämn fem organ i kroppen där hormonproduktion sker och placera dem i bilden.
 5. Namnge och redogör för 4 olika hormoner hos människan. Var skickas de ut och vad påverkar de? (Sök information utöver kursboken.)
 6. Beskriv orsak och symtom vid sjukdomen giftstruma.
 7. Namnge två varianter av sjukdomen diabetes – och vad är skillnaden mellan dem. Förklara hur hormonet insulin reglerar mängden glukos i blodet.
 8. Ange några vanliga symtom i samband med diabetes, blodkärlen kan också skadas vid diabetes – vad kan det i sin tur leda till.

……………………………………..

På tisdag nästa vecka (v45) är det dags för studieavstämning då du ska skicka in hela din logg för bedömning inför provet v46.  En på utsatt tid inskickad och godkänd logg är förutsättning för att bli kallad till provet.

Loggdokumentet du skickar in på tisdag ska vara ett sammanhållet dokument från den första uppgiften 13/10 till den sista idag 30/10. All text och alla bilder i din logg ska du ha producerat själv.

Loggdokumentet du skickar in på tisdag ska vara döpt så här:
Ditt för och efternamn, Nk1 logg – 201103.

Lycka till Anders!


Onsdag 28/10

Hjärnan.
Läs  s188-189 i boken (Synpunkt 1b) och titta på film 4 och 5 här.

Uppgifter.

 1. Vad menas med hjärnhinnor?
  Nämn i minst två punkter vad de vad innesluter de förutom hjärnan i vårt kranium.
 2. Rita en enkel bild av storhjärnan med dess fyra lober namngivna och rätt placerade, visa också i samma bild var lillhjärnan är lokaliserad.
 3. Vad menas med hjärnbarken, ge också fem exempel på funktioner den innehåller
 4. Vad menas med hjärnstammen, vilka delar av hjärnan är lokaliserade i hjärnstammen, ge också exempel på vad var och en av dessa delar sköter om för processer.
 5. Redogör/förklara vilka funktioner lillhjärnan sköter hos människan.
 6. Vad har framloben för roll i hjärnan, vilka funktioner hanteras där?

Fota din bild och lägg in dem i loggen tillsammans med din förklarande text

Lycka till Anders!


Tisdag 27/10

Nervsystemet.
Läs  s185-187 i boken (Synpunkt 1b), power point här och titta på film 1-3 här.

Uppgifter.

 1. Dela in nervsystemet med avseende på läge
 2. Dela in nervsystemet med avseende på funktion
  Hur fungerar och vilka funktioner styr det autonoma nervsystemet?
 3. Nervvävnad består bland annat av ”grå substans” respektive ”vit substans”. Förklara vad det syftar på.
 4. Beskriv med hjälp av en bild en valfri nervcells uppbyggnad, namnge olika delar och förklara kort vad dessa har för uppgift.
 5. Beskriv med hjälp av en bild kort hur signalöverföringen vid en synaps går till, namnge olika delar och förklara kort vad dessa har för uppgift.
 6. Beskriv med hjälp av en bild en reflexbana och förklara funktion och var signalen från det utsatta stället på kroppen tar vägen

Fota dina bilder och lägg in dem i loggen tillsammans med din förklarande text

Lycka till Anders!


Fredag 23/10

Matspjälkning, andning, utsöndring.
Läs  s174-175 i boken (Synpunkt 1b) och titta på film 1-7 här.

Uppgifter.

 1. Visa med en schematisk bild vad inandningsluften passerar på vägen från den omgivande luften till den plats i lungorna där gasutbytet sker.
 2. Visa med bilder var gasutbytet sker i lungorna och hur gasutbytet sker mellan luften vi andas och blodet.
 3. Redogör med en schematisk bild i sju steg vad fast föda passerar på sin väg genom matspjälkningskanalen från det att du tar en tugga till dess att resterna lämnar kroppen.
 4. Förklara vad som händer i munhålan, magsäcken, tolvfingertarmen, tunntarmen och tjocktarmen.
 5. Vilken/a funktion/er har:
  a) saliven i munnen
  b) saltsyran i magsäcken?
  c) det slem som bildas i magsäcken?
  d) galla?
 6. Nämn och beskriv kort två viktiga funktioner levern har.
 7. Rita en bild och placera njurarna, urinledare och urinblåsa på rätt plast i kroppen
 8. Nämn och beskriv kort två viktiga funktioner njurarna har.

Fota dina bilder och lägg in dem i loggen tillsammans med din förklarande text

Lycka till Anders!


Onsdag 21/10

Hjärtat, blodomloppet, blodet och kroppens försvar
Läs s178-179 i boken (Synpunkt 1b) och titta på film 1-4 här.

Uppgifter.

 1. Blodcirkulationen. Vad menas med lilla respektive stora kretsloppet?
 2. Beskriv med hjälp bilder skillnader i uppbyggnad och funktion mellan artärer och vener – och varför de är olika
 3. Vad menas med kapillärer, hur är de byggda och vad har de för funktion?
 4. Nämn de tre olika huvudtyper typer av blodceller vi har och vad de har för uppgift.
 5. Vad är antikroppar, vad har de för uppgift, visa också med en bild hur de fungerar/utför den uppgiften.
 6. Vad menas med systoliskt respektive diastoliskt tryck och vad är normala värden.
 7. Nämn och förklara kort risker med högt respektive lågt blodtryck.
 8. Vad menas med “åderförkalkning”, varför uppstår det och vad kan det leda till

Fota dina bilder och lägg in dem i loggen tillsammans med din förklarande text

Lycka till Anders!


Tisdag 20/10

Studieavstämning. Skicka senast kl 18.00 idag in din logg med alla uppgifter till sista uppgiften 16/10 redovisade. Senast på torsdag 22/10 får du besked om din logg är godkänd.

För dig som går Nk1a2 ska loggdokumentet vara ett sammanhållet dokument från första uppgiften 13/10 till sista uppgiften 16/10.
Loggdokumentet du skickar in idag ska vara döpt så här:
Ditt för- och efternamn, Nk1a2, logg – 201020.

För dig som går Nk1b ska loggdokumentet vara ett sammanhållet dokument från första uppgiften 11/8 till sista uppgiften 16/10.
Loggdokumentet du skickar in idag ska vara döpt så här:
Ditt för- och efternamn, Nk1b, logg – 201020.

Lycka till! Anders


Fredag 16/10

Kroppens kemi (fortsättning), s171-173 och film 6-9 här 
samt om skelettet och musklerna, s181-184 samt film 1-3 här.

Uppgifter.

 1. Rita upp ett schema över vitaminer, deras egenskaper och funktion i kroppen.
 2. Nämn tre mineraler eller spårämnen som är viktiga och deras funktion i kroppen
 3. Nämn och förklara kort tre funktioner vårt skelett har för oss
 4. Nämn tre olika typer av ben och ge för var och en av dem exempel på var de finns i kroppen.
 5. Vad menas med artros? Beskriv med en enkel bild och förklarande ord.
 6. Beskriv ryggradens uppbyggnad med hjälp av en bild du ritar samt namnge viktiga delar.
 7. Förklara vad diskbråck är och varför det kan ge smärta i andra delar av kroppen.
 8. Nämn och de tre olika muskeltyperna vi har i människokroppen och beskriv funktion och styrning hos var och en av dem.

Fota dina bilder och lägg in dem i loggen tillsammans med din förklarande text.

På tisdag nästa vecka (20/10) är det dags ”Studieavstämning” då loggen ska skickas in. Se kursplaneringen.

Lycka till Anders!


Onsdag 14/10

Grundbegrepp, kroppens kemi
Läs s168-171 i boken (Synpunkt 1b) och titta på film 1-5 här.

Uppgifter.

 1. Beskriv med en enkel bild och förklarande ord
  Monosackariden glukos samt polysackariderna stärkelse respektive cellulosa
 2. Beskriv med en enkel bild och förklarande ord
  Grundstrukturen för fetter
 3. Visa med en enkel bild och förklara vad som menas med: mättade, enkelomättade och fleromättade fetter
 4. Beskriv med en enkel bild och förklarande ord
  Grundstrukturen för proteiner
 5. Förklara vad som menas med och ge exempel på: fiberprotein respektive globulärt protein

Fota dina bilder och lägg in dem i loggen tillsammans med din förklarande text

Lycka till Anders!


Tisdag 13/10

Läs sid 8-17 i boken (Synpunkt 1b) och titta på film 1-4 här.

Uppgift. Svara i loggen på följande:

 1. Vad menas med ett vetenskapligt arbetssätt?
 2. Rita en bild/ett schema som beskriver vetenskapligt arbetssätt
 3. Ge exempel på en vetenskaplig upptäckt där ett vetenskapligt arbetssätt använts.
 4. Vad skiljer en naturvetenskaplig teori från en hypotes?
 5. Förklara vad som menas med pseudovetenskap och ge 2 exempel
 6. Vad menas med kritisk granskning. Ange och förklara kort 4 uppgifter att titta på när man ska bedöma hur trovärdigt något som sägs eller skrivs är.

Lycka till Anders!


Måndag 12/10

Registrering, introduktion och kursstart.

Läs hela informationen om kursinnehåll och kursorganisation på den här sidan. När du gjort det, klicka under kursorganisation på länken till anvisningen om hur loggdokumentet ska göras och ladda också ner mall-loggen.

Gör ett eget  loggdokument utifrån mallen, lägg in ett foto av dig på framsidan och skicka från den mejladress du vill använda under kursen senast kl 16.00 idag ditt loggdokument till anders.inghage@norrkoping.se

Loggdokumentet du skickar in idag ska vara döpt så här:
Ditt för och efternamn, Nk1a2, logg – 201012

Skaffa kursboken om du inte redan gjort det. Du behöver den för att kunna arbeta med uppgifterna du får i morgon 13/10.

Lycka till Anders!


Kursinnehåll

Kursen inleds med ett avsnitt om människokroppens kemi, hur olika näringsämnen är uppbyggda och deras roll i kroppen. Därefter följer avsnitt om kroppens organsystem, om DNA,  genetik och genteknik, och slutligen ett avsnitt om hälsa.
Kursen innehåller också ett antal laborationer.

Litteratur och webbmaterial till kursen

Litteratur: Synpunkt 1b ISBN: 978-91-40-69260-3 nyaste versionen, Förlag: Gleerups
Skaffa kursboken så att du har den vid kursens början.
Webbmaterial: på webbplatsen: nk.i-edu.se/naturkunskap-1b/

Kursorganisation

Hemstudier på grund av coronapandemin

Ingen undervisning ges på plats i skolan. Du behöver därför studera hemma eller på annan lämplig plats. Studieanvisningar och ”lektions”uppgifter läggs vid varje schematillfälle ut på webbplatsen nk.i-edu.se/naturkunskap-1b/ Utifrån dem och det du studerat gör du egna anteckningar, en studielogg minst tre gånger i veckan. Studieloggen som ska vara ett sammanhållet dokument för hela kursen ska skrivas med Times New Roman 12p, enkelt radavstånd.
Se anvisningar för studieloggen här. Ladda ner en mall-logg här.
Det du skriver i din logg ska du ha formulerat själv, du kan inte kopiera textavsnitt eller bilder som någon annan producerat. Datera i loggen enligt lektionsuppgifternas datum. Titta också på filmerna till de aktuella studieavsnitten och arbeta med repetitionsfrågorna. En till två veckor före prov sker studieavstämning då du ska skicka in din studielogg för bedömning. Det du skickar ska vara i Word eller PDF-format. Nk 1a2 är en kurs som förutsätter 2tim studier 5 dagar i veckan eller totalt 10tim/vecka.

För att klara kursen är det viktigt att du kommer igång med studierna redan från början. Skaffa kursboken så att du har den före kursens början! Under kursen läser du angivna sidor och går in på webbplatsen nk.i-edu.se/naturkunskap-1b/ där förklarande videoklipp och mycket annat material till alla moment finns, arbeta med uppgifterna och titta också regelbundet på planeringen så du vet vad som kommer närmast i kursen, det underlättar förståelsen när vi sedan kommer dit. Att förstå olika begrepp och utveckla språket när det gäller naturvetenskap är ett viktigt inslag under kursen.

Laborationer och labbrapporter:
En-två laborationer på plats i skolan, labbrapport lämnas in inom 7 dagar.

Prov:
Två skriftliga prov på plats i skolan. Studieloggen på aktuella avsnitt ska vara inlämnad på utsatt tid och godkänd för att du ska bli kallad till prov. Vid missat prov/ej godkänt resultat ges en omprovsmöjlighet vid kursens slut under förutsättning att studieloggen och alla labbrapporter är inlämnade och godkända.

Projektuppgift:
En projektuppgift som presenteras inför övriga i klassen på kursens webbplats nk.i-edu.se/naturkunskap-1b/

Info och mejlkommunikation.
All info om kursen ges på nk.i-edu.se/naturkunskap-1b/
och all mejlkommunikation sker via anders.inghage@norrkoping.se

Studieaktivitet:
Komvux är en utbildning för vuxna. Du förutsätts studera självständigt, skicka in din studielogg vid angivna tidpunkter och repetera till prov på egen hand. Din studieaktivitet är avgörande för att klara kursen och nå ett bra betyg. Det är ofta mycket svårt att ta igen det du missat. Om du inte varit aktiv i 3 veckor utan giltig orsak stryks du från kursen.

Jag hoppas du kommer tycka att kursen är intressant och givande.

Här är en bild på kursboken

och mycket material hittar du som sagt på
nk.i-edu.se/naturkunskap-1b/

Varmt välkommen!
Anders