Lektioner & powerpoints

Naturvetenskap – historisk översikt

De försokratiska naturfilosoferna
Antiken, kyrkan och naturvetenskap
Renässansen och upplysningen (1400-1800)
Viktiga upptäckter
Linné, Darwin och Mendel
Rosalind Franklin och DNA-spiralen
Naturvetenskapligt arbete idag
Det vetenskapliga arbetssättet
Pseudovetenskap

Universum

Astrologi och astronomi
Världsbilden
Stjärnor och galaxer
Från Big bang till dig
Stjärnor föds och dör
Neutronstjärnor och svarta hål
Kosmiskt kretslopp
Vårt solsystem

Människan och kemin

Kemins historia
Atommodellen
Periodiska systemet
Molekyler
Blandningar och kemiska föreningar
Ädelgaser, joner och salter
Luften, jordskorpan, vatten
Syror och baser
Materia och energi

Kol och kolföreningar

Kol och kolväten
Alkoholer, organiska syror och estrar
Lipider, fetter, kolhydrater, proteiner
Kolets kretslopp
Energiflöden

Evolution

Livets – uppkomst
Olika teorier
De äldsta spåren av liv
Nya typer av celler – symbiosteorin

Encelligt till flercelligt liv
Livet utvecklas vidare i haven
Sex – evolutionen tar fart
Den kambriska explosionen
Fram och bak!
Fossil
Syre och hur det påverkade livet på jorden

Livet utvecklas på land och i luften
Hur livet tog sig upp på land
Växter
Leddjur
Groddjur
Kräldjur
Fåglar
Däggdjur

Människan – Afrika och våra tidiga förfäder
Klimatet i Afrika förändras
Primaterna – vad är typiskt
Våra tidiga förfäder
Den uppräta gången
Skelettets förändring

Människan – eld, verktyg, utvandring från Afrika
Homo habilis
Eld
Hjärnan ökar i storlek
Homo erectus
Tal
Klimatförändringar och naturkatastrofer
Homo erectus vandrar ut ur Afrika

Människan – släktingar vi har i vårt DNA
Neandertalarna
Denisova
Homo floresiensis
Forskning

Människan – Homo sapiens: kultur, gener och civilisation
Homo sapiens uppstår i Afrika
Den kreativa explosionen – hantverk, musikinstrument, handel
Våra förfäder vandrar ut ur Afrika
Möte med Neandertalarna och Denisova
Vi konkurrerar ut alla andra
Jordbruket
De första städerna
Samhället skiktas
Skriftspråket
Kulturell evolution

Kartläggning av evolutionen och ekologi och evolution
Systematik – arternas släktskap
Homologa och analoga organ
Evolutionens orsaker – tre typer av förändringar
Darwin
Mutationer
Utdöende
Selektion, samevolution, könsurval
Samevolution genom mutualism eller predation
Evolution på olika plan, makroevolution

Cellen i funktion

Livets minsta enhet
Grundbegrepp
DNA och gener
DNA till protein
Kopiering av DNA, celldelning

Tumörer, cancer
HeLa-celler
Stamceller
Forskning

Kroppen i funktion – organsystemen

Inledning

Från atom till organism
Ämnestransport, cellmembranet
Osmos

Skelett, leder och muskler

Olika typer av skelett
Människans skelett – översikt och funktioner

Skelett och leder
Osteocyter, osteoblaster och andra typer av benceller
Ett rörbens uppbyggnad

Muskler
Tre typer av muskler
Muskelfästen – senor
Muskelfiber (cell)
Fibriller
Sarkomer, aktin- och myosinfilament

Muskler
Motorisk enhet och kontraktion i en tvärstrimmig muskel
Allt eller inget
Antagonister
Snabba och långsamma muskler
Ämnesomsättning i musklerna
Sjukdomar och skador

Matspjälkning, andning och utsöndring

Anatomi
De olika organens funktion

Matspjälkningen
Enzymer och aktiva ämnen
Upptag av näringsämnen och vätska
Kostens sammansättning

Andning & gasutbyte
Andningsorgan och andning hos olika djur och andra organismer
Andningsmekanismen
Andningens reglering
Transport av syre och koloxid

Utsöndring och vätskebalans
Njurar & urinbildning

Blodkärlsystemet

Hjärtat
Hjärt- kärlsystemet – översikt
Hjärtats anatomi
Blodets väg genom hjärtat
Klaffar
Retledningssystem
Blodtryck
“Odlat” hjärta

Blodkärl
Blodkärlens väggar
Venklaffar
Kapillärtyper
Sfinktrar

Blodet, lymfan och immunsystemet
Blodets innehåll
Blodplasma
Blodproteiner
Röda blodkroppar
Trombocyter
Blodets koagulering

Immunförsvaret
Översikt
Antigen
Medfödda (icke specifika) försvaret
Lymfsystemet

Immunförsvaret
Adaptiva (specifika) försvaret
Antikroppar

Immunförsvaret
Aktiv och passiv immunitet
Autoimmuna sjukdomar
Allegisk reaktion – mastceller, histamin mm
Blodgrupper enlig AB0 systemet

Sinnesorganen och huden

Sinnesorganen – översikt och syn
Fem “klassiska sinnen”
Andra sinnen
Sinnesceller
Ögat och synen
– ögats uppbyggnad
– funktion och reglering
– registrering och tolkning
– synvillor
Hörsel
– örat, yttre och inre delar
– hörselorganen och hörseln
– balansorganen
Smak
– översikt
– fem grundsmaker – kanske fler
– smaksinnesceller
Lukt
– luktorganets lokalisering
– uppbyggnad
– registrering/känslighet
– feromoner

Huden
Grundfakta
Funktioner
Hudens tre lager
Körtlar
Hudfärg
Behåring
Naglar

Nervsystemet och hormonsystemet

Nervsystemet
Översikt och jämförelse med hormonsystemet
Människans nervsystem
– nervsystemets uppdelning
– CNS och PNS
– PNS – somatiska och autonoma delar
– parasympatiska och sympatiska systemet
Neuronen – exempel: motorisk nervcell
– dendriter och axon
– Schwannceller och myelinskidor
– Ranviers noder
Synaps
– begreppet synaps
– presynaptisk neuron, synapsklyfta och postsynaptisk neuron
– impulsöverföring
– neurotransmittorer/transmittorsubstanser
– läkemedel och synapser
Reflexbåge

Hormoner
Översikt
Produktion och transport
Effekter av hormoner
Hormonsystemet
Reglering – återkoppling
Selektiv funktion med hjälp av receptorproteiner
Mekanismer för hormonverkan
– steroidhormoner
– peptidhormoner
Sockerbalans med insulin-glukagon
Diabetes

Könsceller, befruktning och graviditet

Könsorganen
Könsceller
– produktion av spermier
– produktion av mogna ägg och menstruationscykeln
Befruktning
Graviditet och födelse

Hjärnan

Hjärnan – anatomi
Fyra lober
Hjärnhinnorna
Storhjärnan
Hjärnbarken
Hjärnstammen
Thalamus
Hypothalamus
Lillhjärnan
Hjärnbalken
Hjärnhalvorna
Impulshantering
Olika centra
– motoriska centra
– sensoriska centra
– associationscentra
– limbiska systemet

Hjärnan – neurala processer & förmågor
Medvetande
Minne
Sömn
Intelligens
Känslor, empati, personlighet
Kreativitet

Åldrande

Vad är åldrande?
Hur hålla sig ung/bli ung igen
Evigt liv

Forskning

Introduktion
Grundforskning och tillämpad forskning
I vems regi?
Finansiering
Etik
Forskningsprocessen
Vetenskaplig publicering