Nk 2

Välkommen Naturkunskap 2

Riktlinjer för studier inom Komvux
Smittspridningen i Östergötland är stor. Riktlinjer för allas säkerhet. Det här gäller tills vidare för Komvux i Norrköping:

 • All undervisning sker på distans.

Detta gäller fortsatt tills nya riktlinjer meddelas


Fredag 22/1

Studieavstämning 1a. Skicka senast kl 12.00 idag in din logg med alla uppgifter från 13/1 till 20/1 redovisade.  All text och alla bilder i din logg ska du ha producerat själv.

Loggdokumentet du skickar in idag ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Nk2, logg – 210122

Lycka till Anders!


Onsdag 20/1

Astronomi – Big bang, stjärnor, galaxer och svarta hål
Läs 32-36 i boken och titta på film 6-8 här

Uppgift.

 1. Hur anser man att universum bildades och när? Vad grundar man det på?
 2. Vad menas med en galax.
 3. Vilken galax befinner sig vårt solsystem i? Vilken är vår närmaste granngalax? Hur långt från jorden befinner sig den.
 4. I universum mäts avstånden i ljusår. Ljusets hastighet är 300 000 km/s. Hur lång sträcka är ett ljusår? Visa hur du beräknar det.
 5. Hur kan man säga att ju längre bort vi kan se i universum desto längre tillbaka i tiden ser vi?
 6. Hur har vår sol och alla stjärnorna i universum bildats?

Svara i loggdokumentet.

På fredag är det dags för den första studieavstämningen då du ska skicka in hela din logg för bedömning. Loggdokumentet du skickar in på fredag ska vara ett sammanhållet dokument från den första uppgiften 13/1 till den sista idag 20/1. All text och alla bilder i din logg ska du ha producerat själv.

Loggdokumentet du skickar in på fredag ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Nk2, logg – 210122.

Lycka till Anders!


Måndag 18/1

Astronomi
Läs kursboken s26-30 och titta på film 1-5 här

Uppgift.

 1. Vad menas med astrologi?
 2. Vad menas med astronomi?
 3. På vilket sätt kan man säga att astrologin bidragit till utvecklingen av vetenskapen astronomi?
 4. Vad menas med geocentrisk respektive heliocentrisk världsbild?
 5. Aristoteles ansåg att solen och stjärnorna rör sig i banor runt jorden, varför dominerade denna världsbild fram till 1600-talet?
 6. Hur motiverade Pythagoras att jorden är formad som ett klot?
 7. På vilket sätt bidrog Kepler till ökad kunskap om universum?
 8. Newton förklarade att planeternas rörelser beror på en sorts dragningskraft som han kallade gravitation. Vad är det som avgör hur stor den kraften är?

Svara i loggdokumentet.

Lycka till Anders!

Fredag 15/1

Den moderna naturvetenskapens utveckling
Läs kursboken s14-22,  titta på film 7-15 här och läs om forskare från antiken till idag här och om kvinnliga forskare här. Läs mer om vetenskapligt arbetssätt här (hoppa över filmerna på sidan).

Uppgift.

  1. Under upplysningen (slutet av 1600-talet –> år 1800) förändrades naturvetenskapens relation till kyrkan. Beskriv med några exempel hur.
  2. Under upplysningen gjordes många vetenskapliga upptäckter. Nämn, placera kronologiskt och berätta kort om 4 viktiga forskare/forskarpar under 1600 och 1700-talen och deras upptäckter.
  3. Nämn, placera kronologiskt och berätta kort om 3 viktiga forskare under 1800-talet och deras viktigaste upptäckter.
  4. Marie Curie är en av 1900-talets mest framstående forskare. Berätta kort om hennes liv, forskning och hur Marie Curie uppmärksammats.
  5. Rosalind Franklin är en annan av 1900-talets mest framstående forskare. Berätta kort om hennes liv, forskning och hur Rosalind Franklin uppmärksammats.
  6. Under 1900-talet fram till idag är det främst kartläggningen av atomen, DNA och datorernas intåg som dominerat och påverkat den naturvetenskapliga utvecklingen mycket starkt. Ge exempel och förklara för var och en av dem.
  7. Beskriv vad som menas med vetenskaplig metod – samt nämn och beskriv fyra grundläggande steg i vetenskaplig metod.
  8. Vad utöver den vetenskapliga metoden utmärker ett vetenskapligt arbetssätt.
  9. A. Definiera begreppet pseudovetenskap, förklara och ange tre utmärkande kännetecken.
   B. Ge två exempel med förklaring på pseudovetenskap.

Svara i loggdokumentet.

Lycka till Anders!


Onsdag 13/1

Naturvetenskapens utveckling
Läs s8-12 i kursboken Synpunkt Naturkunskap 2 och titta på de 6 första filmerna här

Uppgift. 

 1. Nämn, placera kronologiskt och berätta kort om någon naturfilosof i det antika Grekland
 2. När och var levde Sokrates, nämn och förklara vad som menas med ”Sokratisk metod”
 3. Berätta kort om Hippokrates
 4. Berätta kort om Aristoteles
 5. Nämn någon viktig person och något viktigt sätt som Romarriket påverkade utvecklingen inom naturvetenskap och teknik.
 6. Nämn och beskriv fyra i fyra punkter hur den katolska kyrkan påverkat naturvetenskapen/naturvetenskapens utveckling.
 7. I Europa var skolastiken den dominerande traditionen inom högre utbildning under medeltiden. Vad innebar skolastiken
 8. Nämn något om synen på vetenskapligt arbete, några viktiga personer och upptäckter i den antika muslimska världen under tiden fram till och under medeltiden (1300-talets slut)
 9. Berätta om Galileo Galilei (1564-1642): Upptäckter, hans syn på vetenskapligt arbete och hans konfrontation med kyrkan.

Svara i ditt loggdokument.

Lycka till Anders!


Naturkunskap 2 vt-21

Kursinnehåll

Kursen inleds med översikt över naturvetenskap genom historien, vetenskapen astronomi och människan och kemin.

Därefter följer avsnitt om evolution, hur olika celler fungerar, människokroppens organsystem och dess funktion. Kursen innehåller också projektuppgifter i form av  hemlaborationer.

Litteratur och webbmaterial till kursen

Litteratur
Synpunkt Naturkunskap 2 ISBN: 978-91-40-69586-4, andra upplagan, Förlag: Gleerups
Webbmaterial på webbplatsen: nk.i-edu.se/naturkunskap-2/

Kursorganisation

Hemstudier på grund av coronapandemin

Ingen undervisning ges på plats i skolan. Du behöver därför studera hemma eller på annan lämplig plats. Studieanvisningar och ”lektions”uppgifter läggs vid varje schematillfälle ut på webbplatsen nk.i-edu.se/ Utifrån dem, det du läst i kursböckerna och sett i de anvisade videoklippen gör du egna anteckningar och svarar i en studielogg minst tre gånger i veckan. Studieloggen ska skrivas med Times New Roman 12p, enkelt radavstånd. Det du skriver i din logg ska du ha formulerat själv, du kan inte kopiera textavsnitt eller bilder som någon annan producerat. Datera i studieloggen enligt lektionsuppgifternas datum. Du ska skicka in din logg för bedömning vid schemalagda ”studieavstämningstillfällen” en-två veckor före varje prov. Det du skickar ska vara i Word eller PDF-format. Naturkunskap 2 är en kurs som förutsätter 2tim studier 5 dagar i veckan eller totalt minst 10tim/vecka.

För att klara kursen är det viktigt att du kommer igång med studierna redan från början. Skaffa kursboken så att du har den till kurstarten! Läs angivna sidor och titta på de förklarande videoklippen på nk.i-edu.se/  där också mycket annat material till alla moment finns. Arbeta med uppgifterna och titta också regelbundet på planeringen så du vet vad som kommer närmast i kursen, det underlättar förståelsen när vi sedan kommer dit. Att förstå olika begrepp och utveckla språket när det gäller naturvetenskap är ett viktigt inslag under kursen.

Projektuppgifter – laborationer och labbrapporter:
Du kommer att göra några laborationer hemma under kursen, labbrapport lämnas in inom 7 dagar.

Prov:
Fyra skriftliga prov på plats i skolan. Studieloggen på aktuella avsnitt ska vara inlämnad på utsatt tid och godkänd för att du ska bli kallad till prov. Vid missat prov/ej godkänt resultat ges en omprovsmöjlighet vid kursens slut under förutsättning att studieloggen och alla labbrapporter är inlämnade och godkända.

Info och mejlkommunikation.
All info om kursen ges på nk.i-edu.se/ och all mejlkommunikation sker via anders.inghage@norrkoping.se

Studieaktivitet:
Komvux är en utbildning för vuxna. Du förutsätts studera självständigt, skicka in din studielogg vid angivna tidpunkter och repetera till prov på egen hand. Din studieaktivitet är avgörande för att klara kursen och nå ett bra betyg. Det är ofta mycket svårt att ta ikapp det du missat. Om du inte varit aktiv i 3 veckor utan giltig orsak stryks du från kursen.

Jag hoppas du kommer tycka att kursen är intressant och givande.

Välkommen! Anders