Evolution enligt Darwin


Större bild här.

Evolution är generella förändringar av egenskaper i en population som sker gradvis över generationer.

Jämför med mutation. En mutation är en plötslig genetisk förändring hos en individ. Den genetiska förändringen kan endast föras vidare till nästa generation om den sker i en könscell och medger att individen som har mutationen kan reproducera sig.

Darwin förklarade evolutionen på följande sätt.

  1. Det finns en variation av egenskaper inom en art (population av en art). T ex. färgtäckning, storlek, snabbhet mm
  2. Överskott av avkomma.  Fler föds än det är som överlever/får möjlighet att reproducera sig.
  3. Kamp om resurser. Kamp om föda, boplatser, partner mm.
  4. Naturligt urval. De individer som är bäst anpassade till de rådande förhållandena överlever/reproducerar sig mest och de anlag/egenskaper de har förs vidare till kommande generationer. Arten/populationen förändras = Evolution. Nya arter kan utvecklas om förändringarna över tid blir stora i en population.

Idag vet man att det finns fler faktorer som bidrar till och påverkar evolutionen. Till exempel:

– Sexuell selektion
– Mutationer (som förs vidare till följande generationer)
– Genetisk drift
– Migration
– Epigenetiska faktorer


Livet från urtiden till idag

Större bild här.